Mẫu Hợp đồng mua bán nhà gắn liền với đất chi tiết nhất


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…. tháng….năm….
 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

Bạn đang đọc: Mẫu Hợp đồng mua bán nhà gắn liền với đất chi tiết nhất

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Hôm nay, tại …………………………………………. chúng tôi gồm :

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

– Ông : ………………………….. Sinh năm : …………………………………………………
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………. do …………………. cấp ngày …. / ….. / ………….
Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………………………………
– Cùng vợ là bà : ………………………….. Sinh năm : ………………………………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ………….. do ……………….. cấp ngày …. / ….. / …………..
Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

– Ông : ………………………….. Sinh năm : ……………………………………………….
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ………….. do ………………. cấp ngày …. / ….. / …………
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………….
– Cùng vợ là bà : ………………………….. Sinh năm : ………………………………
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ………….. do …………………. cấp ngày …. / ….. / ……….
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………….
Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để triển khai việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo những thoả thuận sau :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1.1. Đối tượng của hợp đồng này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại tại địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………….
tin tức đơn cử như sau :
* Thửa đất :
– Thửa đất số : ……………………………………………………………………………….
– Tờ map : …………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………….- Diện tích : ……………. mét vuông ( Bằng chữ : …………………………………………………… )
– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: …………….. m2; Sử dụng chung: …….m2

– Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng : …………….. mét vuông ; Sử dụng chung : ……. mét vuông- Mục đích sử dụng : ……………………………………………………………………………..
– Thời hạn sử dụng : ……………………………………………………………………………..
– Nguồn gốc sử dụng : …………………………………………………………………………..
* Nhà ở :
– Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………
– Diện tích kiến thiết xây dựng : ………… mét vuông
– Diện tích sàn : ………… mét vuông
– Kết cấu : …………………………………………………………………………………………..
– Cấp ( hạng ) nhà ở : …………………………………………………………………………….
– Số tầng nhà ở : …………… tầng .
Ghi chú : ……………………………………………………………………………………………..
1.2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chấp thuận chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên cho Bên B và Bên B đồng ý chấp thuận nhận chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên như thực trạng .

Điều 2. Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

2.1. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là : …………………… VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … …. ) .

2.2. Phương thức thanh toán…………………………………………………………….

Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: Thì tương lai đơn (Simple future tense )- Tổng hợp Full từ A – Z

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

3.1. Quyền của bên A

– Có quyền nhận tiền chuyển nhượng ủy quyền theo đúng số tiền và hạn giao dịch thanh toán do hai bên thỏa thuận hợp tác .
– Có quyền gia hạn để bên B triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm, nhu yếu bên B trả lãi so với số tiền chậm trả theo lãi suất vay do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian giao dịch thanh toán .

3.2. Nghĩa vụ của bên A

– Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng những sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng để bên B triển khai thủ tục ĐK dịch chuyển ( thủ tục sang tên ) .
– Nộp thuế thu nhập cá thể ( nếu những bên thỏa thuận hợp tác bên A nộp ) .

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền của bên B

4.1. Nghĩa vụ của bên B

– Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương pháp đã thỏa thuận hợp tác cho bên A .
– Thực hiện ĐK dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .
– Bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá thể ( nếu thỏa thuận hợp tác bên B nộp thay ) .
– Nộp lệ phí trước bạ theo pháp luật .
– Nộp phí thẩm định và đánh giá hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo pháp luật .
– Trả phí và thù lao công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền .

4.2. Quyền của bên B

Nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng những sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở từ bên A .

Điều 5. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quy trình thực thi Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; Trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu Toà án có thẩm quyền xử lý theo pháp luật pháp lý .

Điều 6. Cam đoan của các bên

Hai bên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết ràng buộc sau đây :

6.1. Bên A cam đoan

Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân gia đình và về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã nêu trong hợp đồng này là đúng thực sự .
* Tại thời gian giao kết Hợp đồng này :
– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên chưa tham gia bất kể một thanh toán giao dịch nào : Không Tặng Ngay cho, cho thuê, cho mượn, cầm đồ, đặt cọc, thế chấp ngân hàng, góp vốn .
– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã được ĐK, cấp giấy ghi nhận theo đúng pháp luật của pháp lý .
– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không có tranh chấp .
– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .
– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không thuộc quy hoạch hoặc thuộc trường hợp bị giải phóng mặt phẳng .
– Có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo mọi điều kiện kèm theo cho Bên B hoàn tất những thủ tục có tương quan đến việc ĐK sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

6.2. Bên B cam đoan

– Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân gia đình mà Bên B cung ứng ghi trong hợp đồng là đúng thực sự .
– Bên B đã tìm hiểu và khám phá thông tin về thửa đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng những sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu trên .

6.3. Hai bên cam đoan

– Đảm bảo tính đúng chuẩn, trung thực và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu có sự trá hình về hồ sơ, sách vở cung ứng cũng như những hành vi gian lận hay vi phạm pháp lý khác tương quan tới việc ký kết hợp đồng này .
– Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc .
– Thực hiện đúng và không thiếu những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian công chứng ( hoặc xác nhận ). Việc sửa đổi, bổ trợ hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản và chỉ được thực thi khi Bên B chưa ĐK sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này .
Hai bên đã tự đọc nguyên văn, rất đầy đủ những trang của bản Hợp đồng này và không nhu yếu chỉnh sửa, thêm, bớt bất kỳ thông tin gì trong bản hợp đồng này. Đồng thời hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này .

   BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

( Bên A )

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect) – Công thức & Bài Tập

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

( Bên B )
( Ký, ghi rõ họ tên )

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog

Wed_02_Feb_2022_03:13:03_+0000 #